Home Contact Links  

 

 

Algemene Voorwaarden en Privebeleid

Inschrijfvoorwaarden
Voor iedere aanmelding moet het reserveringformulier volledig ingevuld zijn.
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Madebyme behoudt zich het recht voor, een cursus/ workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. In dit geval wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Bij een groepsboeking is de minimale deelname 5 personen. Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Betaling
De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW (mits anders vermeld op onze website). Betaling dient plaats te vinden na reservering/boeking.

Uitzondering:
1) Voor groepsboekingen vragen wij een kleine aanbetaling, het restant bedrag mag je op de dag zelf contant betalen of pinnen. Verschil in aantallen wordt op de dag zelf verrekend.

2) Bedrijven ontvangen na deelname aan de workshop een factuur met een betalingstermijn van 2 weken.

Workshop is inclusief:
Alle materialen, non-alcoholische drankjes, docent, tijd zoals aangegeven per worskhop (tot werk klaar is, mocht de workshop langer duren zullen er geen extra kosten berekend worden, mocht de workshop eerder klaar zijn is er geen restitutie mogelijk)

Annulering
Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen. dat kan via de mail of per brief. U kunt natuurlijk ook naar onze locatie komen. Tot maximaal 7 dagen voor aanvang van de workshop kan deze kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop wordt 10% aan annuleringskosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Madebyme! is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen/ workshops en andere activiteiten.

Ons postadres is
Tweede Constantijn Huygenstraat 54-bg
1054CV Amsterdam
Nederland
NEDERLAND

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 34325560
Ons btw-nummer is NL 8204.01.869.B01
Website: www.madebymeworkshops.nl  en www.madebyme.nl
email: info@madebyme.nl
Telefoon nummer: 020-8512695


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018.
Over ons privacybeleid

Madebyme.nl geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor facturatie en verzending van bestelde artikelen. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van madebyme.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking:

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting
Shopify

De website wordt gehost bij Shopify. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij werken samen met Shopify voor het verwerken en verzenden van onze bestellingen. Wij sturen enkel gegevens door die van belang zijn voor het verzenden en verwerken van de goederen of diensten.


E-mail en mailinglijsten
MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd wordt verzonden zie je de ‘afmelden’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

One.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van one.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie (iDeal, Bancontact/ Mister Cash), PayPal (Paypal, Visa, Mastercard Amex, Discover), iZettle (Visa, American express, Mastercard)

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze (web)winkel maken wij gebruik van het platform van Mollie, PayPal en Izettle verwerken je naam, adres en woonplaats gegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcard nummer. Mollie, PayPal, iZettle hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie, PayPal, iZettle behouden zich het recht om je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie, PayPal, iZettle delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie, PayPal, iZettle dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie, PayPal, iZettle bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek
PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaats gegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelen, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
E-boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen je naam, adres en woonplaats gegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Madebyme op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Je ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens die wij in ons systeem hebben. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy aken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Madebyme. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Made by Me! Webshop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Made by Me! Webshop geen cookies ontvangt.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Madebyme

Tweede Constantijn Huygenstraat 54-bg
1054CV Amsterdam
Nederland
T (020) 8512695
mail@madebyme.nl

Contactpersoon voor privacy zaken

Jorgen Hilgersom
T (020) 8512695

Heb je nog vragen?
T (020) 8512695 of mail naar: mail@madebyme.nl

 
 
  © 2009-2019 Made By Me! Workshops KvK: 34325560 Privacybeleid  
vvv